مشخصات فردی :

دکتر علی میرصادقی

رزومه :

دانلود رزومه

راه های ارتباطی :

ایمیل : mirsadeghi.a@mshdiau.ac.ir

شماره تماس : 09155113701

فهرست